معرفی شـرکت ماهان شبکه ( مانِتکـو )

شرکت ماهان شبکه در سـال 1387 بـا هـدف ارائـه خدمـات تخصصـی در حـوزه فنـاوری اطلاعـات و ارتباطــات تاســیس و دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در تهــران و دفتــر جنــوب کشــور در شــیراز واقــع گردیــده اسـت. شـرکت از بـدو تاسـیس بـا تمرکـز بـر بـکار گیـری نیروهـای مجـرب و متخصـص ، بنیـان خـود را بـر ارائـه محصــولات و خدمــات در بالاتریــن کیفیــت نهــاده اســت . کسـب نمایندگـی از برتریـن شـرکتهای جهانـی فعـال در حـوزه امنیـت و زیـر سـاخت شـبکه و دریافـت گواهینامـه هـای معتبـر از مراجـع ذیصـلاح بـرای ارائـه خدمـات و محصـولات بـه سـازمانهای دولتـی و شـرکتهای خصوصـی از دیگـر اهـداف ایـن شـرکت مـی باشـد .
گرایــش عمــده ماهان شبکه طــی ســالهای اخیر ، ارائــه خدمــات مهندسـی ، تخصصـی و توجـه و تمرکـز آن بـر محـور تحقیـق و توسـعه بـر اسـاس نیازهـای بـازار و مشـتریان بـوده اســت. ایــن تمرکــز و گرایــش، موفقیتهـای روزافزونــی را در ماموریـت هـای محولـه بــه همراه داشته است . در ماهـان شـبکه پایبنـدی بـه تعهـدات ، تمرکـز بـر مشـتری ، پاسـخگویی ، کار تیمـی ، نـو آوری و پیشـرفت از اصـول کلیـدی و بنیـادی شـرکت تلقـی شـده و تعامـلات شـرکت بـا ذینفعـان خـود بـر حـول ایـن محـور شـکل گرفتـه اسـت .

ماهان شبکه

مجوزها و عضویت های شرکت ماهان شبکه عبارتند از :

 • عضو شوراي عالي انفورماتیك کشور
 • عضو نظام صنفي رایانه اي استان تهران
 • عضو نظام صنفي رایانه اي استان فارس
 • عضو انجمن شرکتهای انفورماتیك ایران

ماهان شبکه معتقد است که جامعه انفورماتیک کشور تنها در صورت انتقال تکنولوژی به زیر مجموعه‌ها می‌تواند پویایی خود را حفظ نموده و پیشرفت نماید. این شرکت با توان تخصصی بالا تحقیق، توسعه و انتقال فناوری اطلاعات را از مسئولیت‌های والای خود دانسته و با برگزاری سمینارها، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی در رده‌های مدیریتی و کارشناسی، همواره کوشیده است تا ارتقا دهنده سطح دانش متخصصان فناوری اطلاعات در کشور باشد

چـشم انداز

چشم انداز شرکت ماهان شبکه ، معرفی خود به عنوان برترین شرکت ارائه کننده تجهیزات و خدمات مرتبط با زیرساخت و امنیت شبکه و تبدیل شدن به قابل اعتماد ترین و پرسود ترین شریک تجاری بهترین شرکت های تولید کننده تجهیزات مرتبط با حوزه فعالیت این شرکت می باشد .

مـاموریت

شرکت ماهان شبکه وظیفه ارائه تجهیزات و خدمات تخصصی در حوزه زیر ساخت و امنیت شبکه را بعهده دارد . ما بر این باور هستیم که باید محصولات بهترین برند های جهانی با قیمت مناسب و در کمترین زمان ممکن به دست مشتریان برسد. همچنین خدمات نصب ، راه اندازی و پشتیبانی مرتبط با همین محصولات توسط پرسنل متخصص و دوره دیده این شرکت بصورت بی وقفه به مشتریان ارائه گردد .

 

خط مشی ماهان شبکه :

شرکت ماهان شبکه در راستای چشم انداز خود، تبدیل شدن به برترین شرکت ارائه کننده تجهیزات و خدمات مرتبط با زیر ساخت و امنیت شبکه، با ماموریت ارائه تجهیزات تخصصی در حوزه زیر ساخت شبکه و امنیت از بهترین برندهای جهانی و ارائه خدمات بی وقفه به مشتریان، با رعایت ارزشهای سازمانی خود مشتمل بر تمرکز بر مشتری، پایبندی به تعهدات، پاسخگویی، کار تیمی، نوآوری و پیشرفت و شناخت افراد و همسویی با فناوری های نوین، کسب رضایت مشتریان را در بالاترین درجه اهمیت دانسته و خط مشی خود را به شرح زیر اعلام میدارد:

 1. سرآمدی در ارائه محصولات شرکتهای برتر در حوزه شبکه و امنیت و ارائه خدمات تخصص توسط پرسنل مجرب تا تامین رضایت کامل مشتریان
 2. کسب اعتماد مشتریان و پاسخگویی به موقع به نظرات و شکایات
 3. تعامل موثر و ایجاد اعتماد متقابل با شرکای تجاری
 4. به کارگیری افراد با استعداد و مستعد در ساختار شرکت به منظور افزایش بهره‌وری سازمانی
 5. فراهم آوردن امنیت شغلی، محیط کار شاداب و ایمن برای کارکنان به منظور به کارگیری تمام توان کاری
 6. برگزاری دوره های آموزشی مداوم به منظور ارتقا سطح دانش و تخصص کارکنان و انتقال دانش و تخصص از کارکنان به ذینفعان و بلعکس
 7. تبعیت کارکنان از اصول رفتار سازمانی در برخورد با ذینفعان و جلوگیری از هرگونه رفتار غیر اخلاقی و برخورد با افراد خاطی
 8. متعهد بودن به اجرای استانداردهای ملی در خصوص پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی

اینجانب ضمن بازنگری مدام این خط مشی، تعهد خود را مبنی بر تامین و مدیریت منابع لازم اعلام داشته و خود و تمامی همکاران شرکت را ملزم به رعایت آن دانسته و در اجرای اهداف آن مسئول میدانم.

                                                                                                                                                                                                                                                              احسان درایور                                                                                                                                                                                                                                                                مدیر عامل