Fortigate-100F

Fortigate FG-100F | فورتی گیت FG-100F

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت Fortigate FG-100F برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال Fortigate FG-100F امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

Fortigate-60F

Fortigate FG-60F | فورتی گیت FG-60F

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت Fortigate FG-60F برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال Fortigate FG-60F امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

Fortigate-200F

Fortigate FG-200F | فورتی گیت FG-200F

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت Fortigate FG-200F برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال Fortigate FG-200F امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

40F

Fortigate FG-40F | فورتی گیت FG-40F

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت Fortigate FG40F برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال Fortigate FG40F امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

Fortigate-80F

Fortigate FG-80F | فورتی گیت FG-80F

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت Fortigate FG80F برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال Fortigate FG80F امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

Fortigate 1800F

Fortigate FG-1800F | فورتی گیت FG-1800F

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت Fortigate FG1800F برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال Fortigate FG1800F امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

Fortigate FG-1100E | فورتی گیت FG-1100E

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت Fortigate FG1100E برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال Fortigate FG1100E امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

Fortigate FG-600E | فورتی گیت FG-600E

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت Fortigate FG600E برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال Fortigate FG600E امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

FG400E

Fortigate FG-400E | فورتی گیت FG-400E

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت Fortigate FG400E برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال Fortigate FG400E امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

فورتی گیت

Fortigate | فورتی گیت

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

معرفی فورتی گیت   سازمان ها در دوران ابر و تبدیل دیجیتالی، نمی توانند هزینه های بین امنیت و بهره وری را بپردازند. با یک سطح حمله که دائما بسط می یابد، سازمان ها نیاز به محافظت از دارایی ها …

مرکز خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی

کافیست تماس بگیرید         22020700 (داخلی 4)