فورتی گیت

Fortigate | فورتی گیت

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

معرفی فورتی گیت   سازمان ها در دوران ابر و تبدیل دیجیتالی، نمی توانند هزینه های بین امنیت و بهره وری را بپردازند. با یک سطح حمله که دائما بسط می یابد، سازمان ها نیاز به محافظت از دارایی ها …

FORTIGATE 60E

Fortigate 60E | فورتی گیت ۶۰E

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت ۶۰E برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال فورتی گیت ۶۰E امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

فورتی گیت 5144C

Fortigate 5144C | فورتی گیت ۵۱۴۴C

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت ۵۱۴۴C برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال فورتی گیت ۵۱۴۴C امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

فورتی گیت 300D

Fortigate 200E | فورتی گیت ۲۰۰E

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت ۲۰۰E برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال فورتی گیت ۲۰۰E امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

فورتی گیت 100E

Fortigate 100E | فورتی گیت ۱۰۰E

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت ۱۰۰E برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال فورتی گیت ۱۰۰E امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

فورتی گیت 300D

Fortigate 300D | فورتی گیت ۳۰۰D

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت ۳۰۰D برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال فورتی گیت ۳۰۰D امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

فورتی گیت 500D

Fortigate 500D | فورتی گیت ۵۰۰D

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت ۵۰۰D برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال فورتی گیت ۵۰۰D امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

800d

Fortigate 800D | فورتی گیت ۸۰۰D

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت ۸۰۰D برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال فورتی گیت ۸۰۰D امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

FortiGate1000D

Fortigate 1000D | فورتی گیت ۱۰۰۰D

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت ۱۰۰۰D برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال فورتی گیت ۱۰۰۰D امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

فورتی گیت 1200D

Fortigate 1200D | فورتی گیت ۱۲۰۰D

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

فورتی گیت ۱۲۰۰D برای بهترین حفاظت در مقابل پیشرفته ترین تهدیدات امنیتی و حملات هدفمند در سطح صنعتی راهکار سازمانی فایروال فورتی گیت ۱۲۰۰D امنیت شبکه پایان-به-پایان را بر روی یک پلتفرم، با یک سیستم عامل امنیت شبکه و پنل …

مرکز خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی

کافیست تماس بگیرید         22020700 (داخلی 4)